Høringen omhandler forhold som er endret i forhold til forslaget som var på høring i 2020.

Statens vegvesen sendte våren 2020 forslag til ny bilforskrift på høring. Forskriften er ennå ikke vedtatt. Det er i etterkant gjort noen endringer i forslaget til ny forskrift og vi sender derfor dette på høring nå.

Nytt ved denne høringen i forhold til forslaget i fjor, er en viss oppmyking av dokumentasjonskravet ved enkeltgodkjenning av nye kjøretøy i Norge. I tillegg omtaler høringsnotatet andre endringer og justeringer i forhold til forrige høring.

Vedlagt finnes også oppsummering og Statens vegvesens vurderinger av fjorårets høringsinnspill.

Høringsoppsummering

8.7.2022: Her er oppsummeringen av både ovennevnte høring og første gangs høring. Den nye bilforskriften er tilgjengelig på Lovdata.