Vi foreslår med dette noen endringer i vedleggene til forskriften.

Ny bilforskrift ble vedtatt 28. juni 2022 med ikrafttredelse 1. oktober 2022. Dette forslaget innebærer at nåværende vedlegg 1 flyttes og blir nytt vedlegg 5 med tittelen «EU-rettsakter tatt inn i forskriften». Det inntas et helt nytt vedlegg 1 med tittelen «Tekniske krav ved enkeltgodkjenning» omhandler tekniske krav ved enkeltgodkjenning i Norge.

Forslaget sendes på høring med kun 3 ukers høringsfrist da vi ønsker at endringene skal tre i kraft samtidig med forskriften, altså 1. oktober 2022.

Last ned høringsdokumentene