Det foreslås en endring i parkeringsforskriften slik at Vegdirektoratet kan utarbeide normalbestemmelser for forsvarlig anvendelse av Vedlegg 1-skilt.

Vegdirektoratet sender på høring forslag om en mindre endring i parkeringsforskriftens vedlegg 1, punkt 5. Endringen åpner for at Vegdirektoratet kan utarbeide og utgi nærmere normalbestemmelser for forsvarlig anvendelse av Vedlegg 1-skilt. Dette på lik linje med hjemmelen i skiltforskriften § 35 om skiltforskriftskilt, som danner hjemmelsgrunnlaget for normalbestemmelsene i N300-serien.

Etter dagens ordlyd kan Vegdirektoratet gi tekniske bestemmelser som skiltets størrelse, folieklasse og skriftstørrelse. Det er imidlertid av flere fremsatt ønske om at det utformes retningslinjer som gir nærmere veiledning og standard for hvordan man forsvarlig skal anvende vedlegg 1-skilt. Herunder nærmere bestemmelser, informasjon og presiseringer om både utforming, plassering og forholdet til oppmerking.

Vegdirektoratet er enig i at en slik sammenstilling vil være nyttig, men mener at det først vil være behov for en endring av forskriftens ordlyd som kan gi hjemmelsgrunnlag for å utarbeide dette. Denne høringen er derfor det første steget i et slikt arbeid.