Høringen gjelder nødvendige tilpasninger i forskrift om kjøre- og hviletid og yrkestransportforskriften.

Det er nødvendig med tilpasninger i forskrift om kjøre- og hviletid og yrkestransportforskriften for gjennomføring av EUs Mobilitetspakke i norsk rett.

Forslag til endringer i forskrift om kjøre- og hviletid og yrkestransportforskriften - gjennomføring av Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2020/1054 om endringer i reglene om kjøre- og hviletid og fartsskriver og Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2020/1055 om endringer i reglene for yrkes- og markedsadgang i vegtransport mv.

Last ned høringsdokumentene