Forslag til endring i parkeringsforskriften av 18.03.2016 nr. 260 om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer.

Vegdirektoratet foreslår med dette å tydeliggjøre regelverket gjennom å forskriftsfeste nemds- og forvaltningspraksis, vedtak gjort av Vegdirektoratet med hjemmel i § 67 andre ledd og vedlegg 1. om skilting punkt 5, samt å presisere noen av bestemmelsenes virkeområde. Forslagene skal blant annet bidra til å redusere usikkerhet omkring tolking av enkelte bestemmelser og lempe regler som har vist seg uhensiktsmessig rigide.

Last ned høringsdokumentene

Høringsoppsummering

21. november 2023