Høringen gjelder tilpasninger av forskriften til det nye EETS-direktivet.

Endringene i utstederforskriften foreslås som følge av at EETS-regelverket, som utstederforskriften implementerer, er revidert og skal inntas i EØS-avtalen. Endringene gjelder kravet til områdedekning for EETS-utstedere. Videre gjelder endringene henvisninger til tekniske spesifikasjoner og krav i de nye rettsaktene, forbud mot kryssubsidiering og krav til regnskapsmessig skille for utstedere som driver annen forretningsmessig virksomhet.

Last ned høringsdokumentene