Forslag til endring for å gjennomføre forordning (EU) 2019/621 om tekniske opplysninger fra kjøretøyfabrikanter.

Høringsforslaget innebærer blant annet en ny bestemmelse i forskriften § 6a som skal gi hjemmel for innholdet i forordning 2019/621, blant annet krav om at kjøretøyfabrikanter og deres kontaktpunkt skal gjøre kjøretøytekniske opplysninger tilgjengelig for kontrollorgan og andre relevante myndigheter. Den stiller også krav til dataformatet som skal benyttes ved delingen av opplysningene og krav om at Statens vegvesen skal bistå fabrikantene.

Last ned høringsdokumentene