Vegdirektoratet har utarbeidet forslag om mulighet til utvidet bruk av dimensjoneringsklasse H2 og innføring av nye fartsgrenser for H3.

Forslaget som ligger ute til høring omhandler en justering i ÅDT-intervallet for når dimensjoneringsklassene H2 og H3 kan benyttes. I tillegg foreslås det å innføre fartsgrensene 90 km/t og 100 km/t for dimensjoneringsklasse H3 i tillegg til 110 km/t som vist i eksisterende vegnormal.

Last ned høringsdokumentene