Vegdirektoratet har utarbeidet forslag til krav i N100 Veg- og gateutforming for sykkelprioritert gate som skal erstatte 2.4.1 Sykkelgate.

Forslaget inneholder også veiledning som skal inn i ny versjon av V122 Sykkelhåndboken.

Sykkelgate har vært inkludert i N100 Veg- og gateutforming siden 2008. I henhold til gjeldende krav er kjørebanen i en sykkelgate kun for syklende. Erfaringer viser at det er utfordrende å etablere sykkelgater uten biltrafikk, og det finnes nesten ingen eksempler på slike gater i norske byer og tettsteder. Vegdirektoratet har derfor utarbeidet forslag til krav og veiledning for sykkelprioritert gate. Dette er en gate der det tillates noe biltrafikk, men det stilles krav både til hvilke gater som er aktuelle og til utforming av gaten.

Last ned høringsdokumentene