Forslag til endringer i N300 Trafikkskilt – Kapittel 8 Vegvisningsskilt.

Vegdirektoratet foreslår med dette nytt innhold i N300 Trafikkskilt. Det er gamle del 4 som er revidert og digitalisert. I ny digital versjon gjelder dette kapittel 8 Vegvisningsskilt.

Høringsutkastet er lagt ut i Statens vegvesens høringssystem Enquiry for vegnormaler. Her logger du inn og oppretter bruker med epostadresse og gir innspill som kommentarer direkte i utkastet. Brukerveiledning finnes også på samme sted.