Vegdirektoratet foreslår å ta inn ny EU-forordning i forskrift om tilgjengeliggjøring av sanntids veg- og trafikkinformasjonstjenester.

Virkeområdet for den nye forordningen utvides til å gjelde alle offentlige veger – det vil si både riks- og europaveger, fylkesveger og kommunale veger.  Listen over datatypene som omfattes av forordningen, er endret og utvidet. Det stilles for øvrig mange krav i forordningen som skal sikre gjenbrukbarhet av data og kvalitet på trafikkinformasjonstjenestene. Disse kravene gjelder både for innehavere og brukere av data.

Målet med forordningen er å bidra til bedre trafikksikkerhet og fremkommelighet på hele vegnettet gjennom krav til tilgjengelighet, utveksling, videre bruk og oppdatering av veg- og trafikkdata.  Det antas at den vil kunne gi betydelige gevinster for tilbydere og brukere av navigasjonstjenester, reise- og transportplanleggere.

Det er kun datatyper som allerede finnes i digitalt, maskinlesbart format som skal tilgjengeliggjøres.

Last ned høringsdokumentene

Regelrådets uttalelse