Høring om adgang til kollektivfelt for helseytende etater og kriminalomsorgens transporttjeneste.

Samferdselsdepartementet har i oppdrag 17. oktober 2014 og 9. august 2018 bedt Vegdirektoratet utarbeide og gjennomføre høring av et forslag til endring i forskrift 21. mars 1986 nr. 747 om kjørende og gående trafikk (trafikkreglene) § 5 nr. 2. Forslaget går ut på at helseytende etater og kriminalomsorgens transporttjeneste kan benytte kollektivfelt og sambruksfelt på nærmere angitte vilkår.