Vegdirektoratet sender med dette forslag til endringer i forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil (bilforskriften), forskrift av 1. juni 2016 nr. 560 om godkjenning av moped og motorsykkel (motorsykkelforskriften) og forskrift av 1. juni 2016 nr. 561 om godkjenning av traktor og tilhenger til traktor (traktorforskrift).

Forordning (EU) nr. 347/2012 og 351/2012 omhandler krav til avansert nødbremsesystem

(AEBS) og kjørefeltvarsler (LDW). Disse systemene er påbudt ved typegodkjenning av tyngre kjøretøy (gruppene M2, M3, N2 og N3). Imidlertid er disse systemene til dels uforenlig med bruken av visse typer kjøretøy, bl.a. med frontmontert utstyr. Vegdirektoratet foreslår derfor at kjøretøy kan enkeltgodkjennes uten disse systemene.

I tillegg foreslår Vegdirektoratet en endring av bilforskriften § 9 tiende ledd, som har vært utfordrende i bruk. Bestemmelsen regulerer tidspunkt for ikrafttredelse av nye krav (overgangsbestemmelse). Bestemmelsen er upraktisk og uforutsigbar i bruk. Endringen skal gi økt forutsigbarhet for hvilke tekniske krav som må være oppfylt på godkjenningstidspunktet. For å harmonisere dette med øvrige kjøretøygrupper, foreslås tilsvarende endring i motorsykkel- og traktorforskriftene hhv. §§ 9 og 10.