Vegdirektoratet sender med dette forslag til endringer av Forskrift om betaling av bomavgift og tilleggsavgift av 30. april 2004.

Forslaget innebærer fjerning av §§3 og 4 i "Forskrift om betaling av bomavgift og tilleggsavgift".

§ 3 gjelder ileggelse av tilleggsavgift dersom bomstasjonen passeres uten at bomavgiften betales. Videre skal denne tilleggsavgiften forhøyes med 50 % dersom den ikke er betalt innen 3 uker etter at tilleggsavgiften er kommet fram. Beløpet for tilleggsavgift og forhøyet tilleggsavgift framgår av takstretningslinjene og er hhv. 300 kroner og 150 kroner, uavhengig av størrelsen på det opprinnelige kravet.

§4 gjelder klageadgang til regionvegkontoret for overnevnte tilleggsavgift.

Det skal bli et likt innkrevingsløp for bompenger med og uten avtale. Vi foreslår å erstatte dagens innkrevingsbeløp med tilleggsavgift for forsinket betaling for kunder uten avtale med et innkrevingsløp som følger de ordinære bestemmelsene i inkassolov- og forskrift.

Bakgrunnen for fjerning av tilleggsavgiften er å legge til rette for mer effektiv og brukervennlig innkreving. Samtidig vil denne fjerningen medføre at brukerne vil kjenne igjen en innfordringspraksis som er lik alle andre områder.

Vi ber om synspunkt på Vegdirektoratets forslag om å fjerne tilleggsavgiften i "Forskrift om betaling av bomavgift og tilleggsavgift av 30. april 2004". Vi ber høringsinstanser som svarer at bompenger bør ha innkrevingsløp med tilleggsavgift om å begrunne svaret. 

Vegdirektoratet vil etter høringsfristen er gått ut sammenstille svarene til Samferdselsdepartementet som vil ta den endelige avgjørelsen.