Vegdirektoratet sender med dette på høring forslag til forskrifter om endringer i reglene om modulvogntog i forskrift om bruk av kjøretøy.

Høringen gjelder to krav som stilles til dolly som brukes i modulvogntog. Det første kravet er at dolly må ha svingskive montert på svingkrans. Det andre kravet er at semitrailer etter dolly ikke må være tvangsstyrt. Forslaget er hovedsakelig begrunnet i trafikksikkerhetsmessige hensyn.