Forslag til endring i forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m. og forslag til endring i forskrift om førerkort m.m. - forslag om delt praktisk prøve i klassene A1, A2 og A (delt MC-prøve).

Vegdirektoratet sender med dette på høring forslag til forskrift om endring av forskrift 1. oktober 2004 nr. 1339 om trafikkopplæring og førerprøve m.m. (trafikkopplæringsforskriften) og forslag til endring i forskrift 19.januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. (førerkortforskriften). Høringen er i hovedsak et forslag om å dele praktisk prøve i klassene Al, A2 og A i to prøver, en ferdighetsprøve og en trafikal prøve.

Høringsnotatet består av to deler. I del 1 blir det gjort rede for forslaget om delt praktisk prøve i klassene A 1, A2 og A. I del 2 blir det gjort rede for andre mindre endringer i trafikkopplæringsforskriften.

Vi finner det hensiktsmessig å innføre delt praktisk prøve før begynnelsen av motorsykkelsesongen i 2015. For at dette skal la seg gjennomføre må trafikkskolebransjen og Statens vegvesen ha nødvendig tid til å informere, og forberede seg på endringene. På bakgrunn av dette er høringen satt til 2 måneder med frist 1. januar 2015.

Endringene foreslås å tre i kraft 1. februar 2015.