Forslag til endring av kontrollintervaller for henholdsvis personbiler med tillatt totalvekt 3501–7500 kg, bobiler og bevaringsverdige kjøretøy.

Høringsdokumentet: Høring - Forslag til endring av forskrift 13 mai 2009 nr 591 om periodisk kontroll.pdf

Høringsoppsummering (18.04.2016)

Vegdirektoratet har gjort forskriftsendringer slik at bevaringsverdige kjøretøy med bruksbegrensninger som er 30 år eller eldre får lengre kontrollintervall mellom EU-kontrollene. De skal ha EU-kontroll når de er 35, 40, 45 og 50 år og deretter er de fritatt for kontroll. Endringene trer i kraft fra 1. oktober 2016.

De har også endret kontrollintervallet for personbiler og bobiler – såkalte M1-kjøretøy – slik at alle disse som har en tillatt totalvekt på 7500 kg eller mindre, nå skal ha EU-kontroll først når de er 4 år gamle og deretter hvert 2. år. Endringen trer i kraft fra 1. oktober 2016.

Endring av EU-kontrollintervall for bobiler og personbiler

Samferdselsdepartementet ga våren 2015 Vegdirektoratet i oppdrag å utrede en mulig endring av forskriften som regulerer EU-kontrollen slik at bobiler med tillatt totalvekt over 3500 kg kunne få samme kontrollintervall som personbiler og bobiler med tillatt totalvekt under 3500 kg. I Vegdirektoratets høringsforslag ble det foreslått en ordning hvor både bobiler og ordinære personbiler med tillatt totalvekt mellom 3500 og 7500 kg skulle få samme kontrollintervall som de under 3500 kg.

Høringsforslaget ble svært godt mottatt og bl.a. anbefalt av NAF og Norsk Bobilforening. Også flere privatpersoner har gitt positive tilbakemeldinger til høringen. Med bakgrunn i dette blir kontrollintervallene endret.

Endringen er begrunnet i at mange bobiler under og over 3500 kg ofte har samme understell og byggemønster slik at det nesten bare er tillatt totalvekt som skiller mange av disse bilene rent fysisk. I tillegg har også andre EU-land kontrollintervall for bobiler hvor de ikke skiller mellom totalvekt over og under 3500 kg. Dagens kontrolldirektiv åpner også for et lengre kontrollintervall, og dette er videreført i nytt kontrolldirektiv (direktiv 2014/45 EU), som skal være innarbeidet i norsk regelverk i 2017.

Forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy blir endret slik at endringen først trer i kraft fra 1. oktober 2016. Da skal både kontrollsystemet, registreringssystemet og brukersystemene være endret slik at de takler omleggingen i kontrollintervallene.

I praksis betyr endringen at de som har personbiler og bobiler (M1-kjøretøy) med tillatt totalvekt mellom 3500 og 7500 kg må forholde seg til «gammelt» kontrollintervall frem til 1. oktober og få utført EU-kontroller i samsvar med dette intervallet slik som tidligere.

For de som har kontrollfrist etter 1. oktober 2016, vil det nye kontrollintervallet gjelde. Det betyr at de skal ha første kontroll når de er 4 år og deretter kontroll hvert 2. år. I en overgangsperiode på 1 år vil halvdelen av kjøretøyene måtte gjennomføre en 1-årig kontroll for å komme over i riktig kontrollintervall i forhold til registreringsår. Partallsår for registrering skal gi partallsår for EU-kontroll, med tilsvarende ordning for oddetall.

Frist for neste kontroll skal bli automatisk oppdatert i henhold til de nye reglene. Bileiere oppfordres imidlertid til å sjekke kontrollfrist for på vegvesen.no, men merk at dette må gjøres etter 1. oktober 2016.

Kjøretøy som kommer inn under ordningen, men som mangler EU-kontroll eller er begjært avregistrert av samme grunn før 1. oktober 2016, vil ha krav om godkjent EU-kontroll før de blir omfattet av endringene.

Bevaringsverdige kjøretøy og EU-kontroll

Samferdselsdepartementet ga våren 2015 Vegdirektoratet i oppdrag å utrede en endring av forskriften som regulerer EU-kontrollen slik at kjøretøy som er 30 år eller eldre kunne få en mer lempelig kontrollordning. I en offentlig høring sommeren 2015 foreslo Vegdirektoratet 5-års intervaller for disse. Det ble satt som vilkår at kjøretøyene må være godkjent som bevaringsverdige og ha bruksbegrensninger for å komme inn under ordningen. Vilkårene ble vurdert å være i tråd med kravene i EU’s kontrolldirektiv (dir 2014/45/EU) som Norge etter EØS-avtalen er forpliktet til å følge

Tilbakemeldingene på høringen er positive når det gjelder endring av kontrollordningen for kjøretøy som er 30 år eller eldre, men enkelte høringsinstanser ønsket seg en endring av kontrollintervallet for alle kjøretøyene på 30 år eller eldre uten vilkår om at de må være godkjent som bevaringsverdige og ha bruksbegrensninger. Det kom også innspill om fritak for EU-kontroll for alle kjøretøy som er 30 år eller eldre.

Vegdirektoratet har i oppsummeringen av høringen kommet til at EUs kontrolldirektiv ikke uten videre åpner for en mer lempelig kontrollordning – eventuelt også fritak - for alle kjøretøy som er 30 år eller eldre. Endringen i kontrollintervall for disse kjøretøyene blir derfor avgrenset til kjøretøy som er godkjent som bevaringsverdige og som har bruksbegrensning. Valg av kontrollintervall på hvert 5. år er gjort med grunnlag i opplysninger om hvordan kontrollordningen er utformet i andre EØS-land. Valget er basert på en skjønnsmessig vurdering der hensynet til trafikksikkerheten, bruken av kjøretøyene og behovet for periodisk kontroll har vært de sentrale vurderingstemaene.

Ikrafttredelse og gjennomføring

Forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy blir endret slik at endringen trer først i kraft fra 1. oktober 2016. Da skal både kontrollsystemet, registreringssystemet og brukersystemene være endret slik at de takler omleggingen i kontrollintervallene.

For at et kjøretøy som er 30 år eller eldre skal komme inn under ordningen med lengre kontrollintervall, må det være registrert som bevaringsverdig. De har da vanligvis påskrift i vognkortet med:

«Bevaringsverdig kjøretøy: Må ikke endres konstruktivt eller utseendemessig»

og bruksbegrensning som vanligvis er beskrevet med teksten:

«Må bare benyttes
- Ved spesielle anledninger som f.eks. motorhistoriske samlinger og løp
- ellers leilighetsvis når bruken ikke er til unødig fare eller ulempe for annen trafikk»

De av disse kjøretøyene som har frist for EU-kontroll etter 1. oktober 2016 – og dermed er innenfor det nye intervallet for EU-kontroll – vil få en første kontroll som samsvarer med nærmeste 5-års intervall; altså alder på 35, 40, 45 eller 50 år. Deretter blir det hvert 5. år til siste kontroll når kjøretøyet er 50 år. Etter 50 år er kjøretøyet fritatt for kontroll. Bileiere oppfordres imidlertid til å sjekke kontrollfrist på vegvesen.no, men merk at dette må gjøres etter 1. oktober 2016.

Kjøretøy som kommer inn under ordningen men som mangler EU-kontroll eller er begjært avregistrert av samme grunn før 1. oktober 2016, vil ha et krav om godkjent EU-kontroll før de blir omfattet av endringene.

Kjøretøy som er 30 år eller eldre men ikke har merknad om bevaringsverdig og bruksbegrensning, må forholde seg til samme kontrollfrister som i dag. Dersom man har et kjøretøy i original eller tilnærmet original utførelse, kan man bestille tid på en trafikkstasjon for å få vurdert og eventuelt godkjent sitt kjøretøy som bevaringsverdig med bruksbegrensning. Det er et kontrollgebyr for denne kontrollen. Dersom kjøretøyet får nevnte status, vil det komme inn under de nye kontrollintervallene.

Avslutningsvis kan det nevnes at kjøretøy registrert før januar 1960 ikke kommer inn under EU-kontrollordningen, noe som også er beskrevet i tidligere direktiv og i forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy. Disse er dermed fritatt for kontroll uavhengig av endringene.