Vegdirektoratet sender på vegne av Samferdselsdepartementet forslag til endring i lov av 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 24 på høring.

Forslaget innebærer at det tas inn en klar hjemmel i vegtrafikkloven for å kunne forskriftsfeste at kandidater som blir tatt i fusk til førerprøven må vente en viss tid før de kan gå opp til ny prøve. Det samme foreslås for prøve med sikte på utrykningskompetansebevis og yrkessjåførbevis.

Kandidater som ikke består førerprøven blir i dag ilagt en karantene på henholdsvis 2 uker for teoriprøven og 4 uker for praktisk prøve. Kandidater som blir tatt i fusk får samme karantene. Det er behov for en vesentlig lengre karantene ved fusk. Det foreslås derfor en hjemmel for å innføre karantene på inntil ett år i slike saker. Tilsvarende regler foreslås ved utrykningsprøve og ved prøve for yrkessjåførkompetanse.

Intensjonen med forslaget er at karantenen skal virke forebyggende og avvergende, så kandidaten velger å gjennomføre nødvendig opplæring for å bestå prøven, i stedet for å fuske ved å bruke ulovlig hjelpemidler. Kandidater som erverver førerkort eller kompetansebevis ved å fuske kan utgjøre en betydelig trafikkfare.