Direktiv 2015/653/EU ble vedtatt 24. april 2015, og er et endringsdirektiv til direktiv 2006/126/EF (tredje førerkortdirektiv). Endringsdirektivet er en oppdatering av førerkortkodene fastsatt i tredje førerkortdirektiv. Oppdateringen krever endringer i forskrift av 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. (førerkortforskriften) vedlegg 4 om førerkortkoder.

Endringsdirektivet har implementeringsfrist 1. januar 2017, og endringsforskriften trer i kraft fra denne dato.