Gjelder utvidet virkeområde for forordning (EU) 2017/2400.