Høringen gjelder endringer i parkeringsforskriften og forskrift om brukerfinansiering av Parkeringsklagenemda.

Vegdirektoratet sender med dette på høring forslag til endring av § 58 i FOR-2016-03-18-260 parkeringsforskriften, samt endringer i FOR-2016-12-20-1787 Forskrift om brukerfinansiering av Parkeringsklagenemnda.

Forslaget til endringer i parkeringsforskriften gir styret for nemnda hjemmel til å kunne fastsette en sats for hver sak som behandles. Endringene i forskrift om brukerfinansiering av Parkeringsklagenemnda gjelder endringer i gebyrstørrelser m v.

Spørsmål til høringen kan rettes til i Statens vegvesen Vegdirektoratet.