Høring om forslag til endringer i forskrift om busspassasjerrettigheter.

Statens vegvesen sender med dette på offentlig høring forslag til endringer i forskrift av 25. februar 2016 nr. 193 om busspassasjerrettigheter.

Det er innført lovendringer i yrkestransportloven § 32 a Passasjerrettar som trådte i kraft 1. juli 2020. Endringene skjer på bakgrunn av gjennomføring av forordning 2017/2394 om forbrukersamarbeid. Forordning 2017/2394 erstatter forordning 2006/2004. Disse endringene medfører et behov for å endre forskrift om busspassasjerrettigheter slik at den er i tråd med lovbestemmelsen.

Forskriftsendringene som utledes av endringene i yrkestransportloven § 32 a innebærer ingen vesentlige materielle endringer hva gjelder plikter for de som omfattes av forskrift om busspassasjerrettigheter. Endringene er dels av teknisk art (endring i henvisninger til loven) og innebærer dels en konkretisering av håndhevingsbestemmelsene, samt innføring av forvaltningsreaksjonene tvangsmulkt og overtredelsesgebyr.

Last ned høringsdokumentene