Vegdirektoratet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift av 2. juli 2007 nr. 877 om kjøre- og hviletid for vegtransport i EØS.

Behovet for endringene kommer som følge av EUs vedtakelse av ny fartsskriverforordning (EU) 165/20141 som skal erstatte dagens forordning (EØF) 3821/852. I tillegg gjør den også endringer i de nasjonale unntakene som kan gjøres fra reglene om kjøre- og hviletid. 

Selv om forordningen ikke er innlemmet i EØS-avtalen foreslås det at visse bestemmelser i forordningen tas inn i norsk rett gjennom endring av kjøre- og hviletidsforskriften.