Med samtykke fra Samferdselsdepartementet sender Vegdirektoratet på høring forslag til endringer i skiltforskriften.

Høringen omfatter blant annet forslag om at eksisterende skilt 601 «Radiokanal» og skilt 640.30 «Naturfredet område» endrer navn og utforming.

Det foreslås videre endring i § 28, slik at den myndighet som politiet i dag har til å dispensere fra skiltene 306.1. «Forbudt for motorvogn» og 548 «Gågate» overføres til kommuner som har fått delegert vedtaksmyndighet for trafikkregulerende skilt.