Vegdirektoratet har utarbeidet utkast til envegsregulert sykkelveg med fortau, som foreslås inkludert inn i N100 Veg og gateutforming.

Envegsregulert sykkelveg med fortau skiller syklende både fra gående og kjørende med kantstein. Dette gir et fysisk skille mellom de ulike trafikantgruppene. Løsningen er vanlig blant annet i Danmark og Nederland, mens normert løsning i Norge har vært tovegs sykkelveg der man sykler i begge retninger. Envegsregulert sykkelveg med fortau er evaluert og erfaringer tilsier at løsningen bør inkluderes inn i N100 Veg- og gateutforming. Høringsutkastet viser krav til utforming, skilting og oppmerking av løsningen.