Statens vegvesen Vegdirektoratet foreslår på oppdrag fra Samferdselsdepartementet å endre vegtrafikkloven § 36 b.

Forslaget omhandler utvidelse av tilbakeholdsretten i vegtrafikkloven § 36 b mht. hva som kan utløse tilbakeholdsrett, hvilke myndigheter som kan treffe vedtak om tilbakeholdelse og hvilke kjøretøygrupper mv. som omfattes av bestemmelsen. Det foreslås også å gi hjemmel for bruk av mekanisk eller elektronisk innretning for sikring av tilbakeholdsretten.

Det foreslås regler for å immobilisere kjøretøy også i vegtrafikkloven §§ 36, 36 a og 37.