Statens vegvesen sender på høring forslag til forskrift om endringer i forskrift 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. (førerkortforskriften).

I samråd med Helsedirektoratet foreslår Statens vegvesen at fristen for å gjennomføre førerkortfornyelse for personer med diabetes som behandles med blodsukkersenkende legemidler utsettes til 1. januar 2023. Personer som har diabetes som behandles med blodsukkersenkende legemidler, og som per i dag har førerkort i klasse AM, S, T, A1, A2, A, B og BE med lengre varighet enn fem år må etter dagens regler fremlegge helseattest og fornye førerkortet innen 1. januar 2022. Videre foreslås det presiseringer i førerkortforskriften vedlegg 1 §§ 30 og 31 om helsekrav for diabetes.

Statens vegvesen foreslår også at unntaksregel fastsatt i førerkortforskriften § 3-5 andre ledd nr. 4 om førerett for varebil drevet av alternative drivstoff med med tillatt totalvekt mellom 3 500 kg og 4 250 kg oppheves, samt at det i førerkortforskriften § 4-6 gis et unntak fra regler om utfasing av norsk førerkortmodell (N2) for personer som har meldt flytting ut av Norge.

Høringsoppsummering

19. oktober 2021