Under henvisning til veglovens § 27 har Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune fremmet forslag for Samferdselsdepartementet om å vedta en lokal forskrift for Bergen for innføring av femdoble bompengetakster på dager hvor luftforurensningen i byen overstiger grenseverdiene etter forskrift av 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning.

Det lokale forslaget inkluderer bruk av bompengemidler for kapasitetsøkning og subsidiering av kollektivtransporten på de dager tiltaket med økte bompengetakster tas i bruk. Samferdselsdepartementet og Vegdirektoratet har i samråd vurdert det lokale forslaget, og har på dette grunnlag utarbeidet et utkast til lokal forskrift som imøtekommer det lokale ønsket om forurensningsdempende tiltak.