Det foreslås nye lovhjemler for periodisk kjøretøykontroll, kontroll langs veg, kjøretøyverksteder og fartsskriververksteder. Det foreslås videre lovhjemmel for innføring av avsenderansvar for overlasting mv.

Hovedsiktemålet med forslaget er å gi nødvendige lovhjemler for gjennomføring av fire EU-rettsakter. Det forslås imidlertid også lovhjemler for å kreve gebyr for godkjenning og tilsyn med verksteder, gebyr i utekontrollen samt nye reaksjons-/sanksjonsmidler (stansing og tvangsmulkt). De mer detaljerte reglene forutsettes gjennomført i relevante forskrifter, også det etter offentlig høring.