Vegdirektoratet foreslår å tilføye en ny § 7a i vegtrafikkloven som skal inneholde et samlet og klart hjemmelsgrunnlag til å stille nærmere krav ved arbeid på og ved veg.

Ny § 7 a Arbeid på og ved veg skal gi hjemmel til å forskriftsfeste bestemmelser om krav til varsling, sikring og midlertidig regulering av trafikk i forbindelse med arbeid på eller ved veg. Den skal også hjemle muligheten til å forskriftsfeste krav til opplæring, kompetanse, egnethet mv. for den som skal arbeide på og ved veg, herunder for eksempel for den som utfører varsling, sikring, trafikkdirigering mv. Det foreslås videre hjemmel til å gi sanksjonsbestemmelser og aktuelle gebyrer. Det foreslås også mulighet til å bestemme at myndighet til trafikkdirigering kan gis til private.