Forslag til endring i forskrift av 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil (bilforskriften), forskrift av 1. juni 2016 nr. 560 om godkjenning av moped og motorsykkel (motorsykkelforskriften), og forskrift av 1. juni 2016 nr. 561 om godkjenning av traktor og tilhenger til traktor (traktorforskriften).

Vegdirektoratet foreslår å forskriftsfeste krav om at det er kun fabrikant eller eier som kan søke om godkjenning av kjøretøy. Høringsnotatet redegjør nærmere for bakgrunnen for forslaget, gjeldende rett, begrepsbruk og konsekvenser.

Det foreslås videre at dokumentasjonskravet i traktorforskriften § 10 syvende ledd tas bort.