Vegdirektoratet sender med dette forslag til endring av forskrift 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort (førerkortforskriften) og forslag til endring i forskrift 16. april 2008 nr. 362 om grunnutdanning og etterutdanning for yrkessjåfører (yrkessjåførforskriften) til offentlig høring.

De foreslåtte endringer i førerkortforskriften gjelder i hovedsak:

  • Oppheving av kravet om praktisk prøve ved fornyelse av førerett i tunge klasser mer enn ett år etter førerkortets utløpsdato
  • Lemping av helsekrav for førerett i førerkortgruppe 1 for personer som bruker legemidler som kan gi hypoglykemi. Forskriftsendringen er utarbeidet av Helsedirektoratet på grunnlag av endringer i direktiv 2016/1106/EU
  • Endring i unntaksregel for førerkort ved føring av dumper med konstruktiv hastighet på over 30 km/t på varig fysisk avsperret område 
  • Innføring av overgangsregel for føring av mobilkran for personer med ubegrenset rett til å føre motorredskap 
  • Presiseringer knyttet til begrepet «fast bopel» 
  • Oppdatering av forskriftens definisjoner  
  • Enkelte mindre presiseringer og oppdateringer 

Forslaget til endring i yrkessjåførforskriften gjelder gyldighetstid ved fornyelse av yrkessjåførkompetansebevis.

Høringsoppsummering og vedtakelse av endringsforskrifter

Last ned høringsoppsummering (vedlegg 1) og endringsforskrifter (vedlegg 2) nedenfor. (oppdatert 16.8.2018)