Høring om forskrift om endring av forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy av 13. mai 2009 nr. 591 om periodisk kontroll av kjøretøy

Statens vegvesen sender med dette på offentlig høring forslag til endringer i forskrift av 13. mai 2009 nr. 591 om periodisk kontroll av kjøretøy, med tilhørende kontrollinstruks for periodisk kontroll av kjøretøy versjon 3.0.

Endringsforslagene fremmes blant annet som et svar på tilrådninger fra Statens havarikommisjon for transport til Statens vegvesen, som kan knyttes til periodisk kontroll av kjøretøy.

Videre er forslagene også et resultat av vurderinger gjort av flere bestemmelser i forskriften, i etterkant av de forskriftsendringene som trådte i kraft hhv. 1. oktober 2018 og 8. februar 2019. Ny verkstedforskrift ble vedtatt 1. november 2020. En gjennomgang av forskrift om periodisk kontroll ble derfor også nødvendig for å harmonisere med de vurderingene og forslagene som ble vedtatt på verkstedsiden.

Høringsoppsummering