Vegdirektoratet sender med dette på høring forslag til endringer i kriteriene for sykling mot kjøreretningen i envegsregulerte gater.

Kriterienes krav til fartsgrense/fartsnivå fastholdes, men det foreslås å endre dette fra å være et skal-krav til et bør-krav, noe som innebærer at fraviksmyndigheten legges til regionvegkontoret istedenfor Vegdirektoratet.

Når det gjelder trafikkmengde/sammensetning foreslås det å tillate sykling mot kjøreretningen (SME) ved høyere ÅDT enn det dagens kriterier åpner for, det vil si at det foreslås å kunne tillate SME ved ÅDT ≤4000 uten eget sykkelfelt. Det foreslås videre å endre dette fra å være et skal-krav til et bør-krav.

Det foreslås også å endre kriteriene slik at det ikke lenger settes noe øvre maksgrense for ÅDT der det er sykkelfelt. Det foreslås for øvrig en «opprydding» i forhold til gjeldende kriterier, herunder en samordning med andre håndbøker (normaler og veiledere).