Med forbehold om stortingets samtykke, foreslås det i henhold til Prop.1 S (2015-2016) å øke de gjeldende gebyrbelagte tjenester som budsjetteres under kapittel 4320, post 02 Diverse gebyrer.

Økningen skyldes indeksregulering av gebyrets størrelse og forutsettes satt i kraft 1. januar 2016.