Vegdirektoratet sender med dette forslag til endringer i forskrift av 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. på offentlig høring. Forslaget innebærer endringer i helsekravene, og utkastet er i sin helhet utarbeidet av Helsedirektoratet. Helsedirektoratet vil også forestå den videre behandling av høringssvarene, som av formelle årsaker likevel skal sendes til Vegdirektoratet.

Forslaget til endring i førerkortforskriften vedlegg 1 - helsekrav innebærer at helsekravene til førerett vil bli forskriftsfestet i større grad enn de er i dag. Endringene medfører samtidig at mange som til nå har måttet søke fylkesmannen om dispensasjon, med de nye reglene vil kunne få førerett etter helseattest fra lege.

Ved forslaget til nye helsekravbestemmelser i vedlegg 1 til førerkortforskriften implementeres den delen av EU-direktiv 2014/85/EU som gjelder helsekrav ved obstruktivt søvnapne syndrom.

Helsekravene i vedlegg 1 er basert på helsekravene i direktiv 2006/126/EF (tredje førerkortdirektiv), som endret ved direktiv 2009/113/EF, direktiv 2012/36/EU og direktiv 2014/85/EU.

Bestemmelsene i vedlegg 1 er utformet med grunnlag i oppdaterte kunnskap om hvilke helsekrav som må være oppfylt for å redusere risikoen for trafikkulykker.

I tillegg til endringene i vedlegg 1 er det foreslått å ta inn en definisjon i førerkortforskriften § 2-1 av søker om førerett. Definisjonen er også aktuell for andre bestemmelser i førerkortforskriften enn vedlegg 1.

Oppsummering [13.06.2016]