Vegdirektoratet er tillagt ansvaret for oppfølging og utvikling av vegnormal N400 Bruprosjektering.

Vegnormalen inneholder krav til pålitelighet, bæreevne og bestandighet av bruer og andre bærende konstruksjoner.

Forslag til revidert vegnormal N400 Bruprosjektering er vist i pdf-filen nedenfor. For ytterligere informasjon om forslaget vises det til høringsnotatet.