Bakgrunnen for revisjonen er at det er behov for en oppdatering i forhold til de siste endringene i skiltforskriften, bl.a. er det laget normalbestemmelser for nye skilt. Tidligere utgave av del 5 inneholdt både krav- og veilederstoff. Dette er det nå ryddet opp i, slik at normalen kun inneholder krav.

For å få en bedre og mer sammenhengende struktur, er det sett på oppbyggingen av hele normalen. Dagens utgave av del 5 vil fungere som en veileder fram til ny oppdatert veileder kommer senere i år. Revisjonen er også å anse som en del av Vegdirektoratets svar på oppdraget fra Samferdselsdepartementet om å se på bestemmelsene om skilting av service- og virksomhetsskilting.

Håndbok N 300 er en normal som er hjemlet i skiltforskriften § 35 og som er bindende for vedtaksmyndighetene og gjelder på alle offentlige veger. Det er derfor ekstra viktig at krav-formuleringene (skal og bør) i beskrivelsene om gyldighet/fravik er entydige med god faglig forankring og forøvrig i samsvar med vedtatte føringer som skal gjelde for vegnormaler.

Spørsmål knyttet til høringsutkastet og arbeidet med ny håndbok kan rettes til eller .