Høringen gjelder nødvendige tilpasninger i vegtrafikkloven og yrkestransportlova for gjennomføring av EUs Mobilitetspakke i norsk rett.

Forslag til endringer i vegtrafikkloven og yrkestransportloven- gjennomføring av Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2020/1054 om endringer i reglene om kjøre- og hviletid og fartskriver og Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2020/1055 om endringer i reglene for yrkes- og markedsadgang i vegtransport mv.