Vegdirektoratet har utarbeidet høringsutkast til revidert utgave av vegnormal N400 Bruprosjektering. Forslaget skal erstatte dagens versjon fra 1.1.2023.

Send inn høringsinnspill

Vi ber om at innspill og forslag fra hver høringspart, for eksempel foretak, divisjon eller kommuner, samordnes i en felles uttalelse for hver part.

Høringsutkastet er lagt ut i Statens vegvesens høringssystem Enquiry for vegnormaler. Her logger du inn og oppretter bruker med e-postadresse og gir innspill som kommentarer direkte i utkastet.