Høringen gjelder tre nye underkrav i vegnormal N301. Kravene vedrører bestemmelser om skilting på motorveg i forbindelse med vegarbeid.

Det er foreslått å gjøre endringer på tre krav i vegnormal N301 til skilting på motorveg i forbindelse med vegarbeid.

Ettersom motorveg har mye strengere krav til utforming enn andre vegnett, er det ønskelig å gjøre noen umiddelbare endringer i N301 for dette veinettet. Særlig krav til forvarsling og gjentak av fartsgrense på motorveg er justert.

Det er også åpnet for at skilt kan plasseres ensidig på høyre side av motorveg, hvis skiltet plasseres på varselpanel.

Endringene er tenkt å gi noe økt handlingsrom for utførende, samtidig som de fremdeles ivaretar trafikksikker fremkommelighet.

Last ned høringsdokumentene