Høring om endringer i forskrifter til veglova, vegtrafikkloven og andre lover knyttet til den delen av regionreformen som gjelder overføring av fylkesvegadministrasjonen fra Statens vegvesen til fylkeskommunene og omorganiseringen av Statens vegvesen

Det er vedtatt endringer i veglova, vegtrafikkloven og andre lover som opphever bestemmelsen om felles vegadministrasjonen for riks- og fylkesvegene. Det er vedtatt endringer i forbindelse med omorganiseringen av Statens vegvesen. Denne høringen gjelder nødvendige tilpasninger i forskriftene til lovene.