Forslag til endring i forskrift av 28.10.2011 nr. 1053 om sikkerhetsforvaltning av veginfrastrukturen (vegsikkerhetsforskriften).

På vegne av Samferdselsdepartementet, sender Vegdirektoratet på høring forslag til endring i forskrift av 28.10.2011 nr. 1053 om sikkerhetsforvaltning av veginfrastrukturen (vegsikkerhetsforskriften). Endringene er gjort som følge av at EU i oktober 2019 reviderte direktiv 2008/96/EC om sikkerhetsforvaltning av veginfrastruktur (veginfrastrukturdirektivet).

Noen av de viktigste endringene som forslås i forskriften er at virkeområdet utvides fra kun å gjelde TEN-T-vegnettet til også å gjelde motorveger og såkalte “hovedveger” utenfor TEN-T vegnettet (§ 1), samt øvrige riksveger. Andre veger kan også inkluderes om ønskelig. Metoden for sikkerhetsrangering av vegnettet endres til en mer proaktiv og risiko-basert vegnettsevaluering. Funn fra vegnettsevalueringen skal følges opp enten med en målrettet trafikksikksikkerhetsinspeksjon av et ekspert-team eller med direkte avbøtende tiltak. Det skal også utarbeides en risiko-basert og prioritert handlingsplan som grunnlag for gjennomføring og oppfølging av utbedringstiltak.

Forskriften spesifiserer at utforming og vedlikehold av skilt og vegoppmerking skal ivareta behov som følge av økt bruk av kjøreassisterte systemer og ulike nivåer av automatiserte kjøretøy. Det gjøres presiseringer som skal sikre at hensynet til sårbare vegbrukere som gående, syklende og brukere av motoriserte tohjulinger ivaretas i all sikkerhetsforvaltning av vegnettet.