Høring om forslag til ny forskrift om energi- og miljøkrav til ved anskaffelser av kjøretøy til veitransport.

Statens vegvesen sender med dette på høring forslag til ny forskrift om energi- og miljøkrav ved anskaffelse av kjøretøy til veitransport med hjemmel i lov 17. juni 2016 nr. 73 om offentlig anskaffelser § 16 fjerde ledd og lov 21 juni 2002 nr. 5 om yrkestransport med motorvogn og fartøy § 11a. Dagens forskrift 11. desember 2017 nr. 1995 om energi- og miljøkrav ved anskaffelse av kjøretøy til veitransport foreslås erstattet av en ny forskrift om nullutslippskrav med nye bestemmelser om terskelverdier og unntak fra nullutslippskravet.

Bakgrunnen for den foreslåtte endringen er å redusere Norges utslipp av klimagasser i tråd med regjeringens klimaplan for 2021-2030 (Meld. St. 13,2020-2021). Forslaget innebærer innføring av nullutslippskrav for offentlig anskaffelser av personbiler, lette varebiler og bybusser, med enkelte unntaksregler. De foreslåtte endringer er planlagt å tre i kraft 1.1.2022.

Last ned høringsdokument