Forslag til endringer i førerkortforskriften om førerett for snøscooter for personer uten fast bopel i Norge og unntak fra utfasingsreglene for norske førerkortmodeller

Det foreslås at personer uten fast bopel i Norge kan få utstedt et vedtak fra Statens vegvesen som dokumentasjon på førerett i klasse S i Norge. Det er en forutsetning at vedkommende er innehaver av et gyldig utenlandsk førerkort som anerkjennes etter kapittel 8 med minst én internasjonal klasse, har gjennomført obligatorisk opplæring og bestått teoretisk prøve i klasse S etter trafikkopplæringsforskriften, og før utstedelse dokumenterer et arbeidsforhold i Norge som innebærer kjøring med snøscooter. Vedtaksbrev og gyldig førerkort må medbringes unders kjøring.

Vegdirektoratet ønsker å legge til rette for at personer som har et norsk førerkort i modell N1 («grønn bok») og som har meldt flytting ut av Norge, fortsatt kan benyttet dette for kjøring i Norge når de er på besøk her i landet. Førerkort etter denne modellen skal etter dagens regler utfases innen 1. januar 2020, og vil ikke være gyldig for kjøring etter denne datoen. Det foreslås at personer uten fast bopel i Norge unntas fra denne bestemmelsen.

Høringsoppsummering

Oppsummering av høringssvar med kommentarer er vedlagt (oppdatert 24.09.2019).