Statens vegvesen foreslår forskriftsendringer for å samle inn OBFCM-data ved periodisk kontroll i tråd med artikkel 10 og 11 i forordning (EU) 2021/392.

Forordning (EU) 2021/392 stiller krav om å samle inn og rapportere understellsnummer og data om drivstofforbruk fra virkelig kjøring (OBFCM-data) for nye person- og varebiler når de fremvises til periodisk kontroll. OBFCM-data skal samles inn av godkjente kontrollorgan og oversendes til Statens vegvesen, som rapporterer disse inn til EU-Kommisjonen, slik de har bestemt.

Vi foreslår nytt krav om utstyr for OBD-avlesning av OBFCM-data for alle kontrollorgan som skal kontrollere personbiler og varebiler. Vi foreslår også en bestemmelse plassert i ny § 20a, som blant annet skal hjemle kontrollorganenes plikt til å samle inn OBFCM-data, kjøretøyeieres rett til å reservere seg fra slik innsamling og Statens vegvesens register over innsamlet data for inneværende rapporteringsår. Staten vegvesen foreslår at endringsforslagene skal tre i kraft fra 1. januar 2025.

Høringsoppsummering

24.03.2024

Tillegg til høringsdokumentene

27.02.2024

Last ned høringsdokumentene

14.11.2023