Høring om forslag til ny forskrift om arbeid på kjøretøy og oppheving av forskrift 13. mai 2009 nr. 591 om kjøretøyverksteder.

Forslaget til ny forskrift om arbeid gjør nødvendige endringer for ta høyde for ny kjøretøy- og reparasjonsteknologi. Det foreslås innføring av personlig godkjenning for teknisk leder og kompetent stedfortreder ved kjøretøyverksted. Forslaget innebærer innføring av gebyr for godkjenning av virksomheter og personer.

Nye forvaltningsreaksjoner for å dekke godkjente virksomheter og ulovlig virksomhet gjennom stansing og tvangsmulkt, foreslås tatt inn i ny forskrift. Kravene til hvem som kan foreta arbeid på kjøretøy med omfattende skader skjerpes, ved innføring av nye verkstedkategorier, inkludert rapporteringsplikt til Statens vegvesen ved slike reparasjoner. Forslaget åpner for at virksomheter kan utføre mobile verkstedtjenester.

Grunnet utfordringer på grunn av det pågående koronautbruddet, og for å sikre at høringsinstansene får tilstrekkelig tid til å inngi sine høringsinnspill, har Statens vegvesen endret høringsfristen til 1. juli 2020. Tidspunktet for ikrafttredelse av forskriften er utsatt til 1. november 2020.