Høring om forslag til endringer av Lov om vegtrafikk av 18. juni 1965 vedrørende gjennomføring av forordning (EU) 2019/621 og endring i § 19 b.

Statens vegvesen sender med dette på offentlig høring forslag til endringer av Lov om vegtrafikk av 18. juni 1965 vedrørende gjennomføring av forordning (EU) 2019/621 og endring i § 19 b.

Høringen består av to deler hvor første del innebærer en endring av vegtrafikkloven for å kunne gjennomføre forordning (EU) 2019/621 av 17. april 2019 om tekniske opplysninger, som er nødvendige for periodisk kontroll av punktene som skal kontrolleres og som brukes i de anbefalte kontrollmetodene, og om fastsettelse av detaljerte bestemmelser vedrørende dataformat og prosedyrer for adgang til relevante tekniske opplysninger.

Forslaget innebærer å få på plass en ny fullmaktsbestemmelse i vegtrafikkloven som skal sikre tilstrekkelig hjemmelsgrunnlag til senere å kunne fastsette detaljerte bestemmelser om innholdet i forordning 2019/621.

Andre del av høringen gjelder en endring i vegtrafikkloven § 19 b. Bakgrunnen for denne endringen er å tydeliggjøre at bestemmelsens fjerde ledd gir lovhjemmel til å kunne unnta enkelte/bestemte personer som foretar arbeid på eget kjøretøy, fra kravet om godkjenning fra Statens vegvesen. Forslaget til endring er en ren presisering av gjeldende rett og medfører ingen materiell endring.

Last ned høringsdokumentene