Høring om endring av yrkessjåførforskriften.

Forslaget gjelder endringer i forskriften som følge av endring av direktiv 2003/59/EF om grunnleggende kvalifikasjonskrav og etterutdanningskrav for førere av visse kjøretøy som benyttes til gods- eller persontransport på vei (yrkessjåførdirektivet), opparbeidet erfaring og innspill fra ulike aktører samt mindre vedlikehold. Den omhandler også endringer som følge av forordning (EU) nr. 181/2011 om passasjerers rettigheter ved buss- og turvogntransport, og en presisering av krav til førerattest m.m.

Høringsoppsummering

Oppsummering av høringsuttalelsene med kommentarer ligger vedlagt (27.09.2019).