Vegdirektoratet sender på oppdrag fra Samferdselsdepartementet forslag til endring i forskrift 3. desember 2009 nr. 1438 om universell utforming av motorvogn i løyvepliktig transport mv.

Vegdirektoratet sender med dette på høring forslag til endring av forskrift 3. desember 2009 nr. 1438 om universell utforming av motorvogn i løyvepliktig transport mv.